Reklamační řád

Způsob uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamace uplatňujte nejlépe písemnou formou a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@libreatelier.cz, popřípadě poštou na adresu Břetislav Lipčej, Budíkov 14, 463 48 Všelibice. Následně Vás budeme kontaktovat a řešit postup vyřízení reklamace.

Pokud bychom na Vaši písemnou formu e-mailem do 24 hodin nereagovali, kontaktujte nás prosím na telefonu 736 533 698, zda byla reklamace na náš e-mail doručena.

Ze zákona máte nárok na 2letou záruční lhůtu, ale i po této zákonné lhůtě poskytujeme na naše výrobky doživotní bezplatný servis na vady materiálu a zpracování.

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Nejlépe spolu s platným dokladem o koupi výrobku.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Postup převzetí zboží pro kupujícího, který je spotřebitelem

Při převzetí zboží kupujícím spotřebitelem je doporučeno, aby učinil kontrolu doručené zásilky a to zejména, zdali není poškozena či nebylo-li porušeno její originální balení. V případě doručení poškozené zásilky není spotřebitel povinen takovou zásilku přijímat a má nárok na dodání nové bezvadné zásilky. Spotřebiteli se doporučuje v případě dodání poškozené zásilky nebo v případě porušení jejího originálního balení tuto skutečnost uvést do dokladu o převzetí a neprodleně informovat prodávajícího. Minimálně tak předejde případným komplikacím s následnou reklamací zásilky zboží, které není v souladu s kupní smlouvou.

Společně se zbožím je dodáván daňový doklad.

Práva vyplývající ze záruky

  1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho stránky jednalo o zneužití práv).”

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014